Schedule a demo
Just type your contacts
Let's talk

Licence

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA QUICKSTREAM


PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI OPROGRAMOWANIA NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ. JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA WSZYSTKIE LUB NIEKTÓRE ZASADY I WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, PRZERWIJ PROCES INSTALACJI OPROGRAMOWANIA.

JEŚLI DO OPROGRAMOWANIA DOŁĄCZONA JEST DODATKOWA UMOWA Z PRODUCENTEM, WARUNKI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA W NIEJ OKREŚLONE MAJĄ PIERWSZEŃSTWO NAD PONIŻSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ.

Definicje
  1. Producent – [tvhive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789337, kapitał zakładowy 5000 zł (opłacony w całości) używającą numeru NIP: 679-318-5462 oraz numeru REGON 383522233 av].

  2. Oprogramowanie – program komputerowy wytworzony przez Producenta pod nazwą „Quickstream".

  3. Użytkownik Końcowy – osoba korzystająca z Oprogramowania.

  4. Komputer - urządzenie, w tym komputery osobiste, urządzenia mobilne, stacje robocze lub inne urządzenia elektroniczne, dla których przeznaczone jest Oprogramowanie i na których zostanie ono zainstalowane.

  5. Licencja – prawo do korzystania z Oprogramowania na zasadach określonych Umową licencyjną.

  6. Umowa licencyjna – niniejsza „Umowa licencyjna oprogramowania Quickstream".

  7. Aktualizacja - nowsza wersja Oprogramowania, która zastępuje lub uzupełnia jego dotychczasową wersję. Dotyczy to wszelkich ulepszeń, rewizji, poprawek do usterek programowych, usprawnień, napraw, modyfikacji, dodatków lub zestawów konserwacyjnych.

  8. Dokumentacja - dokumenty (niezależnie od nośnika) opisujące zasady funkcjonowania Oprogramowania i załączone do Oprogramowania.


   Przedmiot Licencji

  1. Producent posiada pełne prawa autorskie do Oprogramowania, z zastrzeżeniem ust. 2. Producent zachowuje na zasadzie wyłączności majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania i jego modyfikacji i rozszerzeń.

  2. Oprogramowanie może zawierać programy komputerowe licencjonowane (lub sublicencjonowane) w ramach licencji wolnego oprogramowania (open source/free source). Jeżeli licencje wolnego oprogramowania wymagają, aby wskazać w związku z tym określone informacje, zamieszczone one zostały w Załączniku numer 2 do Umowy licencyjnej.

  3. Przedmiotem niniejszej Umowy licencyjnej jest udzielenie przez Producenta upoważnienia Użytkownikowi do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i na zasadach określonych w Umowie licencyjnej.

  4. Oprogramowanie podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego, dotyczących ochrony utworów. Używanie Oprogramowania w sposób sprzeczny lub nieprzewidziany niniejszą Licencją stanowi naruszenie praw autorskich Producenta.

  5. Użytkownik może korzystać z Oprogramowania otrzymanego na nośniku danych bezpośrednio od Producenta lub pobranego w postaci pliku ze strony internetowej Producenta zgodnie z instrukcją pobierania pliku zamieszczoną na tej stronie. Użytkownik, bez zgody Producenta, nie może korzystać z Oprogramowania dostarczonego przez osoby trzecie bądź współdzielonego przez osoby trzecie.

  6. Producent zastrzega, że Oprogramowania może nie współpracować bezbłędnie z każdym Komputerem i z innymi programami komputerowymi. Użytkownik ma prawo i obowiązek zapoznać się ze Specyfikacją i wymogami technicznymi Oprogramowania, stanowiącymi Załącznik numer 1 do Umowy licencyjnej.

   Przyznanie i zakres Licencji

  1. Użytkownik uzyskuje niewyłączną Licencję na wprowadzanie, pobieranie, instalację, uruchamianie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie i użytkowanie Oprogramowania zgodnie z jego funkcjonalnościami, stosownie do zasad i warunków Umowy licencyjnej i innych umów z Producentem, o ile takie zostały zawarte. Licencja jest odpłatna zgodnie z zasadami wskazanymi w Cenniku stanowiącym Załącznik numer 3 do Umowy licencyjnej.

  2. W przypadku, gdy dla wykonywania praw z Licencji niezbędne jest trwałe lub czasowe zwielokrotnienie Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, czynności te mogą być wykonywane za zgodą Producenta.

  3. Licencja wchodzi w życie z chwilą:

  1. zawarcia umowy z Producentem, której przedmiotem jest korzystanie z Oprogramowania, w tym Umowy licencyjnej;
  2. otrzymania Oprogramowania na dowolnym nośniku danych;
  3. pobrania w postaci pliku ze strony internetowej Producenta;
  4. dokonania instalacji Oprogramowania na Komputerze;

  w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi jako pierwsza.

  1. Dokonanie którejkolwiek z czynności, o których mowa powyżej, jest równoznaczne z obowiązkiem Użytkownika Końcowego do stosowania się do zasad określonych w Umowie licencyjnej.

  2. Użytkownik Końcowy ma prawo do wykonania kopii oprogramowania wyłącznie w celu stworzenia kopii zapasowej, która zastąpi legalnie posiadany nośnik na wypadek jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego użytkowanie. Kopii zapasowej nie wolno użytkować do innych celów i musi ona zostać zniszczona po upływie prawa do użytkowania Oprogramowania.

  3. Z chwilą rozpoczęcia Licencji, Użytkownik Końcowy zyskuje prawo do otrzymywania następujących usług świadczonych przez Producenta:

  1. aktualizacji Oprogramowania;
  2. pomocy technicznej za pośrednictwem internetu 305;
  3. dostęp do informacji i zasobów pomocniczych Producenta.


   Szczególne ograniczenia
  1. Użytkownik Końcowy nie może modyfikować Oprogramowania bez pisemnej zgody Producenta Zgody Producenta wymaga:
  2. tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikacje, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w całości lub części Oprogramowania,
  3. rozpowszechnianie, w tym odsprzedaż, użyczenie lub najem, Oprogramowania lub jego kopii;
  4. korzystanie lub rozpowszechnianie opracowań Oprogramowania.

  1. Użytkownik Końcowy nie sprowadzi też żadnej części Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka, nie przeniesie licencjonowanego Oprogramowania lub jego podzbioru, oraz nie zezwoli na to osobie trzeciej, z wyjątkiem wypadków, kiedy niniejsze restrykcje są wyraźnie zakazane przez obowiązujące prawo.

  2. Kod binarny Oprogramowania jak i jego kod źródłowy nie mogą być wykorzystywane bądź poddawane inżynierii wstecznej w celu stworzenia algorytmu podobnego programu komputerowego.

  3. Z wyjątkiem okoliczności, w których postanowienia niniejszej Umowy stanowią inaczej, Użytkownik Końcowy nie ma prawa do cesji nadanych mu z mocy niniejszej Umowy praw bądź wynikających z niej zobowiązań.

  4. W celu sprawdzenia legalność użytkowania Oprogramowania, Producent zastrzega sobie prawo do korzystania z dostępnych mu środków technicznych służących sprawdzeniu, czy Użytkownik Końcowy posiada licencjonowaną kopię Oprogramowania. Oprogramowanie może przekazywać informacje licencyjne potrzebne do sprawdzenia legalności Oprogramowania.


   Prawo własności
  1. Płacąc za Oprogramowanie od Producenta Użytkownik nabywa prawo do otrzymywania Aktualizacji i pomocy technicznej, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej. Kupno Oprogramowania nie wiąże się z przejściem na Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich do Oprogramowania. Producent zastrzega sobie w szczególności wszystkie prawa do publikowania, powielania, modyfikacji i eksploatacji Oprogramowania.

  2. Oprogramowanie i Dokumentacja chronione są prawem autorskim. Dozwolone jest sporządzenie jednej kopii bezpieczeństwa Oprogramowania. Kopia nie może zostać przekazana osobom trzecim.

  3. Użytkownik Końcowy ma prawo zrezygnować z Licencji w każdym czasie, jednakże będzie to równoznaczne z obowiązkiem zaprzestania korzystania z Oprogramowania.

  4. Niniejsza Licencja nie nadaje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej, w tym do znaków towarowych lub innych oznaczeń Producenta.

   Odpowiedzialność
  1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody poniesione przez Producenta, będące skutkiem naruszenia warunków Umowy licencyjnej, a także wynikających z naruszenia praw autorskich przysługujących Producentowi do Oprogramowania.

  2. Producent gwarantuje, że w momencie przekazania Oprogramowania Użytkownikowi końcowemu, jest ono zdatne do użytku zgodnie ze Dokumentacją.

  3. Producent nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na to, że Oprogramowanie będzie funkcjonowało poprawnie w przypadku złamania zasad opisanych w Dokumentacji lub Specyfikacji i wymaganiach technicznych Oprogramowania lub w Umowie licencyjnej. Producent nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie funkcjonowało poprawnie, jeżeli Użytkownik nie będzie regularnie instalował Aktualizacji.

  4. Użytkownik końcowy oświadcza, że akceptuje, iż żadne oprogramowanie nie jest całkowicie wolne od ewentualnych błędów oraz, że zalecane jest wykonywanie kopii zapasowych zawartości dysku Komputera z regularną częstotliwością oraz o niezawodności odpowiadającej Użytkownikowi.

  5. W przypadku stwierdzenia wady nośnika lub pobranego pliku, Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Producentowi na adres jego siedziby. Zgłoszenie wady będzie skuteczne jedynie przy zachowaniu formy pisemnej lub dokonania go w wiadomości elektronicznej na adres […]. Odpowiedzialność Producenta z tego tytułu wynosi [6 (sześć)] miesięcy od dnia zakupu nośnika lub pliku.

  6. Odpowiedzialność Producenta z tytułu błędów w Oprogramowaniu wynosi [6 (sześć)] miesięcy od dnia zakupu Oprogramowania oraz od dostarczenia każdej Aktualizacji. Producent jest zobowiązany do naprawy błędów Oprogramowania zgłoszonych przed upływem tego okresu. Odpowiedzialność ta wygasa po upływie okresu, na który ją udzielono, w chwili, w której wydano kolejną Aktualizację, a także w dniu naruszenia praw autorskich Producenta przez Użytkownika Końcowego

  7. Błędem Oprogramowania jest funkcjonowanie Oprogramowania w sposób niezgodny z Dokumentacją lub Specyfikacją i wymaganiami technicznymi Oprogramowania.

  8. Odpowiedzialność Producenta nie obejmuje błędów lub nieprawidłowej pracy Oprogramowania spowodowanych:

  1. wadami sprzętu, niewłaściwą instalacją lub nieprawidłowymi ustawieniami Oprogramowania lub programu współpracującego z Oprogramowaniem lub serwera bazy danych,

  2. niewłaściwą obsługą Oprogramowania, błędną interpretacją wyników lub nieznajomością przepisów prawa,

  3. ingerencją w Oprogramowanie lub bazy danych przy pomocy narzędzi pochodzących od innych producentów,

  4. ingerencją w Oprogramowanie lub bazy danych przez osoby nieupoważnione, tzn. inne osoby niż upoważnieni przedstawiciele Producenta,

  5. zaniechaniem niezwłocznego zgłoszenia błędu Oprogramowania.

  1. Producent odpowiada tylko za szkody będące wynikiem jego umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Maksymalna kwota odszkodowania, do której zapłaty zobowiązany będzie Producent, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość ceny Licencji opłaconej na rzecz Producenta przez Użytkownika Końcowego.

  2. Sądem właściwym dla wszystkich kwestii spornych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z warunków umowy jest sąd odpowiedni dla siedziby Producenta.


   Postanowienia końcowe
  1. Unieważnienie tylko niektórych postanowień Umowy licencyjnej, nie pociąga za sobą unieważnienia pozostałych postanowień. W miejsce unieważnionego postanowienia zastosowanie mają ogólne przepisy prawa regulujące te kwestie, a w szczególności przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.

  2. Jeżeli Oprogramowanie przeznaczone jest do użytku tylko w określonym regionie geograficznym, licencjobiorca może dokonać instalacji Oprogramowania tylko w danym regionie geograficznym. Licencjobiorca musi także przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie do Oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych i końcowego użycia.
   Załączniki:

  • Załącznik numer 1 – Specyfikacja i wymagania techniczne Oprogramowania,

  • Załącznik numer 2 – Licencje wolnego oprogramowania,

  • Załącznik numer 3 – Cennik
  Made on
  Tilda